Tahun Ketetapan Denda Bayar Sisa Tgl. Byr (Akh)
TOTAL 0 0 0 0